1. Lid worden

 • Wie overweegt om lid te worden mag vier maal gratis deelnemen aan de trainingen. Wil je lid worden dan ontvang je via de trainer een aansluitingskaart. Deze dient zorgvuldig en compleet te worden ingevuld (opgelet voor foto en handtekening).
 • De penningmeester bezorgt U een rekening of factuur; deze zal zo vlug mogelijk worden vereffend.
 • Door lid te worden gaat U akkoord met dit huishoudelijk reglement en dient U aan de plichten te voldoen en kunt U van rechten genieten.
 • Specifieke medische problemen en aandachtspunten dienen te worden medegedeeld aan de trainer.
   
 1. Opzegging lidmaatschap

 •  Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk (mail) te worden overgemaakt aan de secretaris van de club.
 • Uiterste datum van opzegging voor het volgend seizoen is 31 mei.
 • Bij opzegging dient alle in bruikleen gekregen materiaal zo snel mogelijk te worden ingeleverd aan de trainer of een verantwoordelijke. Indien de materialen niet zijn overgemaakt binnen de 30 dagen zal een factuur worden toegestuurd. 

 1. Lidgeld

 • Het lidgeld is jaarlijks te betalen.
 • De verschuldigde som wordt voor de aanvang van nieuwe seizoen overgeschreven op rekeningnummer van de club, na ontvangst van een factuur, en dit uiterlijk 30 dagen na ontvangstdatum.
 • Bij het niet tijdig betalen van het lidgeld kan de tussenkomst van de verzekering niet worden gewaarborgd. Bovendien behoudt het bestuur zich het recht een tijdelijke schorsing uit te spreken.
 • Bij problemen met het lidgeld dient de penningmeester te worden geraadpleegd.
 • Meerdere leden uit een zelfde gezin genieten vermindering op het lidgeld. 

 1. Sportverzekering

 • De verzekeringspremie van de speler zit vervat in het lidgeld en wordt doorgestort naar de VHV( Vlaamse Handbalvereniging) die een gezamelijke verzekering heeft afgesloten.
 • Bij een sportongeval , waar de club is voor verzekerd, betaalt de verzekering het remgeld overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de polis. (Opgelet zie para 3)
 • Het is de verantwoordelijkheid van de speler om de nodige documenten (op te vragen via een link op onze website) zo spoedig mogelijk op te stellen en over te maken aan de secretaris van de club. 

 1. Sportuitrusting

 • De wedstrijduitrusting wordt ter beschikking gesteld door de club en wordt enkel tijdens officiële wedstrijden en tornooien gedragen.
 • Bepaalde sportuitrusting kan worden aangekocht via de club aan bedongen prijzen.
 • Verlies van uitrusting dient persoonlijk te worden terugbetaald aan de club. d. Elk lid van de club ontvangt ieder jaar een T-shirt met het Clublogo erop. De bedoeling is dat alle spelers dit T-shirt enkel gebruiken tijdens de opwarming van wedstrijden. Oudere edities van het T shirt kunnen gebruikt worden tijdens trainingen en andere activiteiten. 

 1. Trainingen 

 • Trainingsuren worden medegedeeld in Twizzit, het platform waarmee we alles organiseren bij de club. De Log In is te verkrijgen bij de voorzitter van de sportieve cel, Holvoet Tim.
 • De speler zorgt ervoor dat hij tegenwoordig is in de zaal 5 minuten voor aanvang van de training in een verantwoorde sportkledij.
 • De spelers helpen bij het opruimen van de zaal na de training. d. De spelers vullen voorafgaand hun deelname aan trainingen in op de schema’s voorzien in Twizzit. 

 1. Wedstrijden 

 • De spelers bevestigen voorafgaand hun deelname aan wedstrijden in op de schema’s voorzien in het programma Twizzit. Bij wijziging op minder dan 24 uur van een wedstrijd dient de trainer telefonisch of per SMS te worden verwittigd.
 • De speler is steeds op tijd voor de wedstrijden. Voor de thuismatch is men 45 min voor de wedstrijd aanwezig in de sporthal. Voor de uitwedstrijden is de speler aanwezig op het afgesproken punt, in principe, het stedelijk zwembad, op het afgesproken tijdstip (zie Twizzit) of de kalender opgesteld door de secretaris.
 • Normaliter is iedereen in het bezit van zijn identiteitskaart, om te kunnen voldoen aan een officiële controle.
 • In het kader van de fairplay geeft iedere speler de hand aan de scheidsrechters en de tegenstrevers. 

 1. Hygiëne en voeding 

 • De speler beseft het belang van een gezonde sportvoeding en voldoende nachtrust.
 • Voor en tijdens de training en wedstrijden worden geen alcoholische dranken verbruikt.
 • Roken in de trainingszalen is verboden, en wordt daarbuiten afgeraden.
 • Douchen na training en wedstrijd.
 • Het gebruik van drugs wordt totaal niet aanvaard binnen de club en kan leiden tot sancties. 

 1. Communicatie 

 • Communicatie is zeer belangrijk
 • Geef tijdig al Uw informatie door aan de trainer, de bestuursleden en de secretaris.
 • Raadpleeg regelmatig onze website www.handbalroeselare.be en twizzit
 • Voer Uw aanwezigheden op wedstrijden en trainingen in op twizzit. Vul ook uw mogelijkheden aan deelname van vervoer in. Raadpleeg ook deze site om info te krijgen over wedstrijden en trainingen. 

 1. Vervoer 

 • De verplaatsingen voor de thuis- en uitmatchen gebeurt op basis van persoonlijk vervoer.
 • Iedere speler wordt geacht deel te nemen aan de inspanning om de verplaatsingen tot een goed einde te brengen en te realiseren.
 • Voor de jeugdploegen worden de ouders gevraagd om naar eigen vermogen deel te nemen aan een beurtrol om het vervoer in goede banen te leiden. 

 1. Activiteiten/ Evenementen van de club
   
 • Iedere speler wordt geacht om deel te nemen aan de voornaamste activiteiten en evenementen van de club. Volgende activiteiten hebben prioriteit : Startdag, Verkoopsactie, clubfeest. Hij draagt bij tot het welslagen van de activiteit. 
 • Ouders, familie en sympathisanten worden bovendien aangespoord om in grote getale deel te nemen aan alle evenementen, zowel sportief als op het vlak van de vrije tijd en amusement. 

 1. Medewerkers en bestuur 

 • Ieder kan zich kandidaat stellen voor een functie als medewerker of bestuurslid. Ouders die zich geroepen voelen om te fungeren als medewerker (tafelofficial,lid bestuurscel, activiteiten) zijn van harte welkom en kunnen dit laten weten aan een van de bestuursleden. 

 1. Beleefdheid en respect 

 • De spelers tonen respect voor alle mensen die betrokken zijn bij het handbalgebeuren. Dit zijn ondermeer het bestuur, coördinatoren,trainers, afgevaardigden, tafelofficials, scheidsrechters, de tegenstrever enz…
 • Ieder is medeverantwoordelijk voor het proper houden van de gebruikte infrastructuur en de gebruikte uitrusting van de club of van derden.
 • Pest niemand en sluit niemand uit.
 • Aanvaardt het verschil in kunnen, talent en ervaring van Uw medespelers. 

 1. Clubafspraken 

 • Alle wijzigingen aan persoonlijke informatie ( adreswijziging, nieuw e-mailadres, telefoonnummers enz…) dienen steeds te worden gemeld aan de secretaris.
 • Iedereen wordt verondersteld het lopende seizoen uit te spelen.
 • Blikjes, kauwgom en eten zijn verboden mee te nemen in de sportzaal. Water of sportdrank mag worden genuttigd buiten de zaal, enkel tijdens een pauze toegelaten door de trainer.
 • Aantrekken van de sportkledij gebeurt in de voorziene aparte kleedkamers (jongens/meisjes), niet in de zaal.
 • Waardevolle voorwerpen blijven niet in de kleedkamers; zij worden in een gesloten sportzak ordentelijk naast het veld geplaatst. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw spullen.
 • Horloges, sieraden en piercings worden geweerd tijdens het sporten. Kleine oorbellen, piercings dienen te worden afgetaped.
 • Gebruik de zaal niet zolang Uw training niet is begonnen. Storen van een ander training of wedstrijd is niet toegelaten.
 • De bestaande richtlijnen van de sporthal dienen te worden nageleefd. 

 1. Conflicten en problemen 

 • Teamleden doen geen negatieve uitlatingen naar derden die de belangen, de naam en de faam van de ploegen, medespelers, bestuursleden en medewerkers kunnen schaden, ook niet op sociale media.
 • Een speler die zich schuldig maakt aan wangedrag, vandalisme , diefstal , moedwillige beschadiging of onsportief gedrag kan hiervoor persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden.
 • Bij ontvangst door VHV of PK van een boete, ten gevolge van diskwalificatie wegens grof of onsportief gedrag of een definitieve uitsluiting met verslag, dient deze persoonlijk te worden betaald. 

 1. Verantwoordelijkheid ouders 

 • Wij verwachten van de ouders een positieve en opbouwende houding tegenover de club en de trainers.
 • Zorg voor positieve beleving en ondersteun uw kind met positieve aanmoedigingen.
 • Toon belangstelling voor de sport van Uw kind.
 • Respecteer de beslissingen van de coach, de trainer en de scheidsrechter tijdens de training en de wedstrijden.
 • Ik waak erover dat mijn kind onderhavig reglement volgt
 • Bij problemen met mijn kind tijdens trainingen of matchen contacteer ik zijn ploegverantwoordelijke trainer of een lid van het bestuur om de zaak te bespreken. 

 1. Disclaimer & Privacy 

 • Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging.
 • Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.