Handbalclub Roeselare VZW

Diksmuidsesteenweg 396
8800 Roeselare
*** OPRICHTINGSSTATUTEN *** 

Tussen de ondergetekenden : 
1. De heer DEJONCKHEERE FREDDY, schrijnwerker, Ardooisesteenweg 222, 8800 
Roeselare
2. De heer COPPENS BART, bediende, Reinaertstraat 5, 8800 Roeselare
3. De heer COPPENS JAN, boekhouder, Hoogstraat 30, 8800 Roeselare
4. De heer DEGRYSE STEFAAN, bediende, Weststraat 35, 8890 Moorslede

 

allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen een vereniging zonder winstgevend doel op te richten, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, en waarvan de statuten aldus opgesteld zijn : 

Artikel 1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming: Handbalclub Roeselare.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 396 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk)of in elke andere plaats door de Raad van beheer aan de duiden.
Bij beslissing van de Raad van beheer, kan de vereniging bijhuizen openen in elke andere gemeente van het Rijk.

Art. 3. De vereniging heeft als doel: 

- de sportieve, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van haar leden zowel in competitief als in recreatief verband;
- het logistiek, organisatorisch, commercieel, financieel, medisch, juridisch en handbaltechnisch ondersteunen van de handbalploegen gevestigd in Roeselare en de onmiddellijke omgeving, alsook de handbalploegen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze Roeselaarse ploegen verbonden zijn;

- organiseren van activiteiten ter bevordering van de handbalsport.

in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen, voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om het doel te bereiken.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en kan haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige bedrijvigheid.
Zij zal alle roerende en onroerende goederen, die tot de verwezenlijking van haar doel nodig zijn, mogen bezitten, hetzij in volle eigendom, hetzij in vruchtgebruik.

Art. 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Art. 5. De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden.
Het minimumaantal van de effectieve leden moet minstens drie bedragen.
Onverminderd de bepalingen van artikel 11 en volgende, hebben de effectieve leden en de toegetreden leden dezelfde rechten.

Art. 6. Effectieve leden zijn: 
1° de verschijnenden bij onderhavige akte;
2° elk toegetreden lid dat, door twee leden voorgesteld, in hoedanigheid van effectief lid, aanvaard wordt op beslissing van de Raad van beheer met een meerderheid van twee derden van de aanwezige leden.

Art. 7. Toegetreden leden zijn:

- personen die geen effectief lid zijn van de vereniging maar haar belangen door een daadwerkelijke medewerking wensen te behartigen.

- spelers.

De kandidaat die wenst opgenomen te worden als effectief lid, moet hiertoe een schriftelijke aanvraag bij de raad van beheer indienen.
Op zijn eerstvolgende vergadering zal de raad hierover beraadslagen en beslissen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde beheerders.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
De beslissing van de raad moet niet gemotiveerd zijn.
Er bestaat hiertegen geen beroep.
Bij gewone brief wordt de kandidaat in kennis gesteld van de genomen beslissing.

Art. 8. Het staat de effectieve en toegetreden leden vrij op elk tijdstip hun ontslag te nemen, mits de raad van beheer hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld.
Is geacht ontslagnemend te zijn het effectief of toegetreden lid dat in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen, binnen de maand waarin hij hiertoe bij aangetekende brief werd aangezegd.
De uitsluiting van een effectief of toegetreden lid kan slechts met een meerderheid van twee derden van de aanwezigen in de algemene vergadering uitgesproken worden.

Art. 9. Het ontslaggevend of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen recht op het maatschappelijk fonds.

Art. 10. De effectieve en toegetreden leden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de raad van beheer vastgesteld wordt en niet hoger mag zijn dan EUR 1 500.

Art. 11. De algemene vergadering is enkel uit alle effectieve leden samengesteld, en niet uit toegetreden leden.
De effectieve leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, doch niet door een derde.
Zij bezit de macht tot wijziging van de statuten, tot benoeming en afzetting van de beheerders en toezichthouder der rekeningen, tot goedkeuring van de begroting en van de jaarlijkse rekeningen en tot uitoefening van alle andere machten op grond van de wet of van onderhavige statuten, de benoeming en de afzetting van de toezichthouders der rekeningen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de beheerders en de toezichthouders der rekeningen, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art. 12. De raad van beheer zorgt voor de bijeenroeping van de algemene vergadering, die per gewone brief aan ieder effectief lid gezonden worden, minstens acht dagen voor de vergadering.

De agenda is in de bijeenroeping vermeld.
Op vraag van één vijfde der effectieve leden, moet de raad van beheer de algemene vergadering bijeenroepen. Elk voorstel, ondertekend door ten minste een twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst.

Art. 13. Alle effectieve leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd.
De beslissingen van de algemene vergadering worden bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, behoudens de gevallen waarbij de wet of de statuten er anders over beslissen.
In geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 14. Om geldig te beslissen omtrent de wijziging der statuten, moet de algemene vergadering de bepalingen van de artikelen 8, 9 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 in acht nemen.

Art. 15. De beslissingen van de algemene vergaderingen worden in een bijzonder register overgeschreven, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de leden die erom verzoeken.
Het register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard, waar alle belanghebbenden er kunnen kennis van nemen, echter zonder verplaatsing van de registers.

Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer, minstens uit vier beheerders samengesteld, allen effectieve leden, benoemd voor de duur van ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van de effectieve leden en die te allen tijde door haar kunnen afgezet worden en dit door een twee derde meerderheid van de aanwezige leden.
Zij zijn herkiesbaar.

Art. 17. De beheerders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving.

Art. 18. De raad van beheer kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Art. 19. De raad vergadert op bijeenroeping. Hij mag slechts geldig beslissingen nemen, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen; die van de voorzitter is beslissend.
De beslissingen van de raad worden in notulen opgenomen en ingeschreven in een bijzonder register.

Art. 20. De raad van beheer heeft de meest volstrekte macht voor het stellen van alle daden van beheer of van beschikking die de vereniging aanbelangen. Hij is bevoegd tot het stellen van alle daden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering op grond van de wet of van deze statuten. Hij bezit namelijk de macht om uit eigen gezag te beslissen over alle verrichtingen die, krachtens artikel 3 van deze statuten, tot het maatschappelijk doel behoren: 
hij kan namelijk alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven of eisen;
alle inbewaargevingen doen en ontvangen;
alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden, alsook in huur geven of nemen, zelfs voor langer dan negen jaar;
alle officiële en private subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen;
alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen;
alle contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten;
alle leningen aangaan, met of zonder waarborg;
de maatschappelijke onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
alle leningen en voorschotten met beding van dadelijke uitwinning aangaan en toestaan alle rechten uit verbintenissen of alle zakelijke rechten verzaken, alsook alle zakelijke of persoonlijke zekerheidsstellingen;
handlichting geven voor of na betaling van alle geprivilegieerde of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen of andere verhinderingen;
pleiten, als eiser of als verweerder voor alle rechtsmachten, en alle vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren;
dadingen aangaan, compromis sluiten.
Het is eveneens de raad die, op eigen hand of op afvaardiging, alle agenten, bedienden of personeelsleden van de vereniging benoemt of ontslaat en hun taken en bezoldiging vaststelt.

Art. 21. De raad kan het dagelijks beheer van de vereniging afvaardigen, samen met het gebruik van de maatschappelijke handtekening voor dat beheer, aan een tussen zijn leden gekozen afgevaardigde beheerder en wiens macht alsook eventuele bezoldiging door hem vastgesteld worden. Hij kan eveneens alle bijzondere machten verlenen aan alle lasthebbers van zijn keus.

Art. 22. De rechtsvorderingen, zowel als eisende dan als verwerende partij, worden in naam van de vereniging door de raad van beheer gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of van een hiertoe afgevaardigd beheerder.

Art. 23. Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, alle machten en lastgevingen, alle afzettingen van agenten, bedienden en loontrekkende van de vereniging, bij ontstentenis van een door een bijzondere beslissing van de raad van beheer gegeven lastgeving, worden door de voorzitter van de raad van beheer getekend, die tegenover derden geen rechtvaardiging zal moeten geven van een voorafgaande beslissing van de raad en dit voor contracten die de 1.500 EUR niet overschrijden. De gewone briefwisseling wordt door de voorzitter van de raad van beheer getekend, of door de secretaris.

Art. 24. Ieder jaar, op datum van 31 juli en voor de eerste maal op 31 juli 2003, worden de rekeningen van het afgelopen dienstjaar gesloten en de begroting van het volgend dienstjaar opgesteld.
De raad van beheer zal jaarlijks de rekening over het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgende dienstjaar aan de goedkeuring der algemene vergadering onderwerpen.
Deze algemene vergadering moet plaatsvinden voor 30 september daarop volgend.

Art. 25. De ontbinding van de vereniging en de bestemming van de goederen worden geregeld bij de bepalingen van artikels 18 en 22 van de wet van 27 juni 1921.

Art. 26. In geval van vervroegde ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering die hiertoe beslist heeft, eventueel vereffenaars benoemen, hun machten omschrijven en beslissen aangaande de bestemming van de goederen en waarden van de ontbonden vereniging, na betaling van het passief.
Aan deze goederen zal een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk het doel, waarvoor de ontbonden vereniging opgericht werd, benadert.

Art. 27. Alle andere in onderhavige statuten niet geregelde punten worden overeenkomstig de wet geregeld.

Art. 28. Worden voor de eerste maal als beheerders benoemd, de volgende personen die aanvaarden: 

  1. De heer Coppens Bart, voorzitter
  2. De heer Dejonckheere Freddy, ondervoorzitter
  3. De heer Degryse Stefaan, secretaris
  4. De heer Coppens Jan, penningmeester
  5. De heer Degryse Jan, commissaris der rekeningen, allen van Belgische nationaliteit.

 

Opgemaakt te Roeselare op 5 april 2003

(Get.): Coppens Bart, Coppens Jan, Degryse Stefaan, Degryse Jan, Dejonckheere Freddy